KOREX networks,s.r.o.

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
K prehliadnutiu menu je nutné nainštalovať Adobe Flash Player. Prosím stiahnite si priamo na stránkach výrobcu vo Vašom jazyku na www.adobe.com

Protipožiarna bezpečnosť stavieb

E-mail Tlačiť PDF

Projektovanie požiarnobezpečnostného riešenia stavieb

 • Komplexné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. v znení Vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z.z. a neskorších predpisov.
 • Vypracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v zmysle §1 Vyhlášky MVSR č. 611/2006 Z.z.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS).
 • Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
 • Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Projektová dokumentácia musí obsahovať najmä:

 • Členenie stavby na požiarne úseky.
 • Zachovanie nosnosti a stability konštrukcií v stavbe.
 • Určenie požiadaviek na konštrukcie stavby.
 • Zabezpečenie bezpečnej evakuácie osôb a zvierat.
 • Určenie požiadaviek na únikové cesty.
 • Určenie odstupových vzdialeností od objektu.
 • Určenie potreby chránenia objektov požiarnotechnickými zariadeniami.
 • Určenie požiarnobezpečnostných opatrení.

Podklady pre riešenie projektovej dokumentácie

 • Pôdorysy jednotlivých podlaží stavby v mierke, s kótami a s legendou miestností
 • Rez stavby
 • Situácia
 • Technická správa - opis zvislých a vodorovných stavebných konštrukcií (steny, stropy)

Podmienky pri navrhovaní stavby

Pri navrhovaní stavieb je nutné aby boli dodržané tieto podmienky:

 • Určenie požiarneho rizika.
 • Obmedzenie vzniku a šírenia plameňa a dymu z ohniska v stavbe.
 • Zamedziť rozšíreniu požiaru z ohrozeného objektu na susedné objekty.
 • Zabezpečiť osobám včasné opustenie objektu alebo záchranu iným spôsobom.
 • Zaistiť bezpečnosť všetkých zasahujúcich jednotiek HaZZ.

Územné konanie

V územnom konaní sa v projektovej dokumentácii preveruje najmä:

 • vhodnosť umiestnenia navrhovanej stavby od okolitej zástavby predovšetkým v závislosti od pravdepodobných odstupových vzdialeností a bezpečnostných vzdialeností od stavby
 • určenie predbežného množstva vody na hasenie požiarov, možnosť a spôsob zabezpečenia stavby vodou na hasenie požiarov
 • zabezpečenie prístupových komunikácií a nástupných plôch na zásah hasičskou jednotkou
 • zakreslenie pravdepodobných odstupových vzdialeností, zdrojov vody a odberných miest, príjazdových komunikácií a nástupných plôch vo výkrese situácie stavby

Výsledok územného konania je rozhodnutie o:

 • umiestnení stavby
 • chránenej časti krajiny
 • stavebnom uzávere
 • využívaní územia

Stavebné konanie

Projektová dokumentácia v stavebnom konaní sa člení na:

 • textovú časť
 • výkresovú časť

V textovej časti projektovej dokumentácie v stavebnom konaní sa preveruje požiarnobezpečnostné riešenie podľa druhu a účelu stavby, a to najmä:

 • požiarnotechnická charakteristika stavby
 • určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika požiarnych úsekov
 • technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií
 • obsadenie stavby osobami
 • riešenie únikových ciest a evakuácie osôb a zvierat
 • určenie odstupových vzdialeností od stavby
 • vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami
 • zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov
 • riešenie vykurovania a vetrania stavby
 • určenie požiadaviek na elektroinštaláciu stavby
 • zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodov plynu
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti technologických zariadení
 • posúdenie dokladov o vhodnosti použitia stavebných výrobkov

Vo výkresovej časti projektovej dokumentácie stavby sa preverujú najmä:

 • požiarne úseky, požiarne deliace konštrukcie, označenie požiarneho úseku a požadovaný najnižší stupeň protipožiarnej bezpečnosti, požiarna odolnosť stavebných konštrukcií, požiarne uzávery, povrchové úpravy stavebných konštrukcií a ich trieda reakcie na oheň
 • únikové cesty, chránené únikové cesty, smery úniku evakuácie, východy na voľné priestranstvo, evakuačné výťahy a požiarne výťahy
 • zariadenia signalizácie, tlačidlové hlásiče požiaru, priestory strážené samočinnými hlásičmi požiaru a ústredne signalizácie
 • spojovacie prostriedky, akustické poplachové zariadenia a núdzové osvetlenie
 • stabilné hasiace zariadenia a zariadenia na odvod dymu a tepla
 • hasiace prístroje, hadicové zariadenia, vodné clony a stanice na zvyšovanie tlaku vody
 • požiarne rebríky a únikové rebríky, požiarne prostriedky a podobne
 • požiarne nebezpečný priestor, odstupová vzdialenosť a nástupné plochy na umiestnenie hasičskej techniky
 • zakreslenie grafických značiek požiarnej ochrany vo výkresovej časti projektovej dokumentácie

Výsledok stavebného konania je:

 • stavebné povolenie
 • súhlas s ohlásením stavby

Kolaudačné konania

Posudzovaním stavby v kolaudačnom konaní sa preveruje splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie. Súčasťou posudzovania stavby v kolaudačnom konaní je overenie dokladov najmä o posúdení zhody, vykonaní prác osobami s odbornou spôsobilosťou, vykonaní kontrol a o revízii častí stavieb a zariadení.

Výsledok kolaudačného konania je:

 • užívacie povolenie