KOREX networks,s.r.o.

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
K prehliadnutiu menu je nutné nainštalovať Adobe Flash Player. Prosím stiahnite si priamo na stránkach výrobcu vo Vašom jazyku na www.adobe.com

Revízie a kontroly

E-mail Tlačiť

Revízie a kontroly

Ponúkame Vám naše služby v rámci východiskových a pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených elektrických zariadení a IT systémov. Úlohou týchto činností je kontrola, či zariadenia a inštalácie sú v súlade s platnými normami a tým chránia vás ako užívateľov pred potencionálnymi rizikami, ktoré prinášajú zariadenia v prípade poruchy.

K týmto činnostiam patrí:

 • Prvé odborné prehliadky elektroinštalácií, opakované prehliadky
 • Východiskové revízie systémov PSN, EPS, evakuačného rozhlasu
 • Opakované pravidelné revízie týchto systémov
 • Profilaktické činnosti IT systémov

V pripade záujmu o podrobné informácie vyberte z obsahu napravo.


Revízie EPS (Elektrická požiarna signalizácia)

Pri systémoch elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) sú vykonávané podľa Vyhlášky MV SR č.726/2002, § 15 zo dňa 13.12.2002) pravidelné skúšky ich činnosti a to nasledovne:

 • Východisková revízia – otestovanie celého systému EPS, hlásičov, signalizačných zariadení, prenosových zariadení, kontrola zálohovania napájacieho zdroja po uvedení systému do prevádzky. Táto prvá skúška musí bezpodmienečne predchádzat začiatku používania systému EPS v reálnej prevádzke
 • Pravidelná denná kontrola – zväčsa ju vykonávajú vyškolení zamestnanci u zákazníka. Jej cieľom je zistiť funkčnosť ústredne EPS. Obsahom kontroly je skúška zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania, signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja, podľa záznamov v prevádzkovej knihe.
 • Pravidelná mesačná kontrola – jej cieľom je zistiť funkčnosť ústredne EPS vrátane schopnosti vyhlásiť požiar. Obsahom tejto kontroly je skúška stavu spojov batérie a jej upevnenia, výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy, aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny), aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.
 • Pravidelná štvrťročná kontrola – jej cieľom je zistiť funkčnosť ústredne EPS vrátane hlásičov požiaru a všetkých výstupov zariadení. Obsahom tejto kontroly je skúška náhradného napájacieho zdroja, kontrola hlásičov požiaru vrátane ich funkčnosti, čistoty a neporušenosti. Funkčná skúška výstupov ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy, doplňujúcich zariadení a kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.
 • Pravidelná ročná kontrola – táto skúška je najdlhšia zo všetkých. Jej úlohou je kompletne zrevidovať systém EPS (ústredňa, hlásiče, kábeláž, signalizácia, pripojené zariadenia). Jej obsahom je kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS na náhradný napájací zdroj, kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení a kontrola hlásičov požiaru vrátane ich funkčných parametrov.

Okrem východiskovej revízie systém EPS sa kontroluje:

 • denne
 • mesačne
 • štvrťročne
 • ročne

Stav EPS zistený vykonanou kontrolou sa zaznamenáva do prevádzkovej knihy spolu s dátumom jej vykonania, menom, priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala. Kontroly môže podľa § 15, ods. 4 vyhlášky 726/2003 vykonávať len poučený zamestnanec zaškolený fyzickou osobou s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení EPS.

Ak nie je zariadenie spôsobilé plniť svoju funkciu, musí sa to zreteľne na tomto zariadení vyznačiť (časť ústredne, tlačidlový hlásič, siréna, atď.) Po dobu, keď bude zariadenie uvedené do úplne funkčného stavu, musí právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba (osoba zodpovedná za prevádzku EPS) zabezpečiť požiarnu ochranu iným spôsobom, napr. ustanovením organizačných opatrení, zavedením pravidelných kontrol alebo pochôdzok, doplnením hasiacich prostriedkov, atď. 


Revízie systému evakuačného rozhlasu

Pri systéme PSN sa robí východisková revízia systému t.j. funkčná skúška ústredne a všetkých senzorov. Je potreba otestovať vlastnú ústredňu – napájanie, zálohovanie, kapacita AKU ako aj vyskúšať všetky senzory systému vrátane tamper stavov.


Revízie PSN (zabezpečovacích systémov)

Pri systéme PSN sa robí východisková revízia systému t.j. funkčná skúška ústredne a všetkých senzorov. Je potreba otestovať vlastnú ústredňu – napájanie, zálohovanie, kapacita AKU ako aj vyskúšať všetky senzory systému vrátane tamper stavov. Tiež sa testujú všetky typy signalizácie a prenosov poplachu. V ročných intervaloch sa doporučuje opakovaná revízia systému a po 2-3 rokoch aj výmena zálohovacích akumulátorov, pokiaľ nevyhovejú testu kapacity.


Kontroly požiarnych uzáverov

Vyhláška MV SR č. 285/2001 Z.z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti požiarnych uzáverov,podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.

 • Prevádzkovateľ požiarnych uzáverov zabezpečuje vykonávanie pravidelných kontrol požiarnych uzáverov najmenej raz za dvanásť mesiacov, ak výrobca alebo dovozca požiarnych uzáverov alebo prevádzkovateľ požiarnych uzáverov vzhľadom na vplyv prostredia neurčí kratšiu lehotu.
 • Kontroly požiarnych uzáverov zabezpečuje prevádzkovateľ oprávnenými osobami v rozsahu, ktorý je stanovený v prevádzkových pokynoch.
 • Kontrolou zistený stav požiarnych uzáverov sa zaznamenáva do prevádzkového denníka spolu s dátumom jej vykonania, čitateľným menom, priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala aj s návrhmi opatrení na odstránenie nedostatkov v prípade ich zistenia.

Údržba požiarnych uzáverov zahŕňa: bežnú údržbu, prevádzkovú údržbu, opravu.

Bežná údržba spočíva v:

 • Vizuálnej kontrole vonkajšieho povrchu, neporušenosti, označenia a tesnosti požiarnych uzáverov s požiarnou deliacou konštrukciou alebo inou konštrukciou
 • Kontrole kompletnosti a funkčnosti požiarnych uzáverov

Prevádzková údržba:

 • Zabezpečí prevádzkovateľ uzáveru podľa potreby a o jej vykonaní vedie záznamy v prevádzkovom denníku.

Kontroluje sa:

 • Automatické uzatváracie zariadenie
 • Bezpečnostný mechanizmus
 • Panikový východový uzáver
 • Núdzový východový uzáver
 • Tesnenie
 • Označenie
 • Sprievodná dokumentácia

 


 

Kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístrojov

Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

Konkrétne podmienky prevádzkovania

Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj možno prevádzkovať len spôsobom uvedeným v technickej dokumentácií vyhotovenej výrobcom hasiaceho prístroja, v návode na obsluhu a v popisnom označení.
Inštalovaním prenosného hasiaceho prístroja sa rozumie jeho umiestnenie na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja.
Prenosný hasiaci prístroj sa na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja umiestňuje spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii alebo na podlahe. Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou.

Prenosný hasiaci prístroj alebo pojazdný hasiaci prístroj možno kontrolovať, plniť a opravovať iba technologickým postupom a technickým zariadením určenými jeho výrobcom.

O vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o oprave a plnení prenosného hasiaceho prístroj alebo pojazdného hasiaceho prístroja. Opakovanú vonkajšiu prehliadku, vnútornú prehliadku a tlakovú skúšku tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a skúšku po oprave tlakovej nádoby prenosného alebo pojazdného hasiaceho prístroja sa vykoná podľa osobitného predpisu, vyhláška MV SR č. 718/2002 Z.z.

Zabezpečenie kontroly

O vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a jej výsledku vydá fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol hasiacich prístrojov potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného prístroja.

Revízia a skúšky tlakových nádob

Vyhláška č. 718/2002 MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.


Kontrola a oprava hadicových zariadení a požiarnych vovovodov (požiarne hydranty)

Vyhláška č. 699/2004 MV SR o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

Odberné miesta:

 • nadzemný hydrant
 • podzemný hydrant
 • výtokový stojan
 • plniace miesto

Odberné miesto musí byť viditeľne označené červenou farbou a umiestnené tak, aby bolo vždy prístupné pre mobilnú hasičskú techniku a prevádzkyschopné. Podzemný hydrant musí byť označený tabuľkou. Tabuľka je umiestnená na pevne zabudovanej zvislej žrdi, ktorá je vysoká 1,8 m alebo je umiestnená na stavbe vo výške 1,8 m a vo vzdialenosti najviac 6 m od podzemného hydrantu.

Hadicové zariadenia

 • hadicové navijáky s tvarovo stálou hadicou
 • nástenné hydranty s plochými hadicami

Požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach sa skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou podľa technickej normy STN 92 0801 Tlakové skúšky požiarnych hadíc.

Kontrola

Pred uvedením zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania právnická alebo podnikajúca fyzická osoba kontroluje:

 • realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby
 • funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí
 • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijákov
 • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam
 • vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou
 • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení
 • označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení
 • pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva
 • množstvo vody v nádrží
 • nepriepustnosť nádrže

Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická alebo podnikajúca fyzická osoba najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých časti zariadení neurčí kratšiu lehotu. O kontrole sa vyhotoví záznam, ktorý obsahuje skutočný stav podľa požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 2 s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov a lehôt na ich odstránenie.


Kotrola stabilných hasiacich zariadení

Vyhláška č. 169/2006 MV SR o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.

Stabilné hasiace zariadenie je hasiace zariadenie, ktoré obsahuje najmä stabilný zdroj hasiacej látky, rozvodné potrubie, vypúšťaciu armatúru, spúšťací mechanizmus a signalizačné zariadenie.

Polostabilné hasiace zariadenie je hasiace zariadenie, ktoré obsahuje najmä rozvodné potrubie s armatúrou na pripojenie hasičskej techniky a vypúšťaciu armatúru; dodávku hasiacej látky zabezpečuje mobilná hasiaca technika.

Obsahom kontrolnej prehliadky stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola:

 • vybavenosti sprievodnou dokumentáciou
 • súladu inštalácie stabilného hasiaceho zariadenia so schválenou dokumentáciou, prípadne s odsúhlasenými zmenami stabilného hasiaceho zariadenia
 • vybavenosti predpísanými označeniami
 • prístupu k čerpadlám, kompresorom, armatúram, riadiacim ventilom a k ďalším ovládacím prvkom ameracím zariadeniam
 • pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr
 • stálej zásoby hasiacej látky
 • tesnosti zásobníka hasiacej látky
 • chráneného priestoru a jeho súladu so schválenou dokumentáciou stavby alebo s odsúhlasenými zmenami stavby
 • kontrola tesnosti chráneného priestoru
 • kontrola rozmiestnenia zariaďovacích predmetov, technológie a materiálu v chránenom priestore

Obsahom skúšky funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia je skúška:

 • priepustnosti potrubia voľným prúdením bez prekážok, napríklad prefúknutím stlačeným vzduchom alebo CO2
 • funkčnosti chodu samočinného spúšťania a ručného spúšťania
 • správnosti chodu čerpadiel a prietoku vody v skúšobnom potrubí
 • funkčnosti poistných ventilov
 • neporušenosti plomby poistnej armatúry
 • funkčnosti poplachového zariadenia vrátane diaľkového prenosu signálu
 • funkčnosti chodu automatiky (samočinného spúšťania)
 • funkčnosti signalizácie činnosti jednotlivých strojných zariadení
 • skúška funkčnosti ovládania zariadení uvádzaných do činnosti stabilným hasiacim zariadením